Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

PÇ1 a Matematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
b Matematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
c Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi alma
d Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
PÇ2 a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
PÇ3 a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÇ4 a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
PÇ5 a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
b Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
c Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
d Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
e Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları yorumlama becerisi
PÇ6 a Bireysel çalışma becerisi
b Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
c Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
PÇ7 a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
b En az bir yabancı dil bilgisi
c Yazılı raporları anlama becerisi
d Etkin rapor yazma becerisi
e Tasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
f Etkin sunum yapabilme becerisi
g Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
PÇ8   Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
PÇ9 a Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
PÇ10 a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
b Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
PÇ11 a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
b Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
PÇ12 a Kontrol sistemleri hakkında bilgi kazanması
b Otomasyon sistemleri hakkında bilgi kazanması
c İstatistik ve olasılık hakkında bilgi kazanması
d Türevsel denklemler hakkında bilgi kazanması
e Lineer cebir hakkında bilgi kazanması
f Kompleks değişkenler hakkında bilgi kazanması
g Ayrık matematik hakkında bilgi kazanması